REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklepgpsystems.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin sklepu internetowego określa zasady, reguły korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówionych towarów przez Kupujących, uiszczaniu zapłaty za zakupiony towar oraz ogólne zasady obowiązujące Kupujących związane z: odstąpieniem od umowy zgodnie z przepisami prawa, reklamacją oraz rękojmią.

 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepgpsystems.pl prowadzony jest przez Grzegorz Parat prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gp Systems Grzegorz Parat, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8722246890, Gołęczyna 3, 39-220 Pilzno .

 3. Korzystanie ze sklepu www.sklepgpsystems.pl oznacza świadomą:

a) akceptację niniejszego regulaminu,

b) zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi,

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę (administratora) zgodnie z informacjami zawartymi w § 10 Regulaminu.

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepgpsystems.pl.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Sprzedawca – Grzegorz Parat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GP SYSTEMS Grzegorz Parat wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8722246890, REGON 368208238, Gołęczyna 3, 39-220 Pilzno,

2.       Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: www.sklepgpsystems.pl.pl,

3.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej dokonująca u Sprzedawcy czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca),

4.       Konsument  - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5.       Kupujący – Klient lub Konsument,

6.       Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu, zdjęcia Towaru mają charakter poglądowy, kolory  Towarów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości,

7.       Przesyłka standardowa - przesyłka nie przekraczająca wymiarów: wysokość + szerokość + długość <= 250 cm,

8.       Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, cena nie uwzględniająca kosztów dostarczenia (przesyłki) Towaru, które są doliczane osobno w zależności od wybranego rodzaju dostawy, 

9.       Koszt dostawy– ponoszony przez Kupującego koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Kupującego, wysokość kosztu dostawy jest każdorazowo określona na stronie Towaru,

10.   Formularz zamówienia – element interaktywny Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupujących oraz określający warunki Umowy Sprzedaży Towarów w sposób dostawy, jego koszty oraz sposób płatności,

11.   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu (formularz zamówienia) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,

12.   Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

13.   Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.sklepgpsystems.pl.pl.

 

§ 3 OPISY ZDJĘĆ I TOWARÓW

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności opisy, katalogi, foldery i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklepgpsystems.pl.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert (zamówienia) za pomocą  za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu. Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego będzie wiążące tylko wtedy kiedy Sprzedawca potwierdzi zamówienie. 

 2. Zdjęcia Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu mają charakter poglądowy, kolory  Towarów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości jednak bez zmiany podstawowych właściwości użytkowych Towaru.

 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Kupującego i umożliwienia wycofania Zamówienia.

 

§ 4 CENA

 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklepgpsystems.pl.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i uwzględniają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.

 2. Na końcową cenę (ostateczną) do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Towar oraz koszty dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronie sklepu jak również w trakcie składania Zamówienia.  

 3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym wiążące są wyłącznie w przypadku złożenia zamówienia i obowiązują Strony umowy (Kupującego i Sprzedawcę). Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.

 

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sklep internetowy przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia znajdujący się stronie www.sklepgpsystems.pl.pl, Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

 2. Warunkiem złożenia ważnego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.

 3. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową.

 4. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy www.sklepgpsystems.pl.pl, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie Towaru. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi informację o otrzymaniu przez Sprzedawcę oferty Kupującego.   

 5. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego nie spowodowane z jego winy.

 8. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania zamówienia, z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym  Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 9. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Kupującego) faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

 10. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a)      podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości,

b)      płatności za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,

c)       Sprzedający nie może zrealizować Zamówienia z uwagi na brak Towaru w magazynie lub u Producenta.

11.   Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego i akceptuje jego postanowienia.

 1. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia dokumentu sprzedaży, Kupujący ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany Zamówienia należy zgłosić e-mailem, telefonicznie lub osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Od chwili wysłania Towaru Kupujący nie może anulować lub zmienić zamówienia.

13.   Czas potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę to 3 dni robocze.

14.   Warunki realizacji zamówień nietypowych (niestandardowych) są każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie. 

 

§ 6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1.       Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Kupującego w następujący sposób:

A)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez :

          

B)      płatność za pobraniem;

C)      płatność za pomocą systemu szybkich płatności;

D)     płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

2.       Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 7 DOSTAWA

 

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej. Szczegółowe warunki dostaw regulują regulaminy wskazanych firm kurierskich, dostępne na stronach internetowych poszczególnych dostawców tj.:

a)      www.dpd.com.pl

b)      www.poczta-polska.pl;

c)       lub w ich siedzibach.

 1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym Towarze (opis Towaru). W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy.

 2. Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Kupującym.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

 4. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych (lub innych) powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce, Kupujący w momencie odbioru przesyłki powinien (Sprzedawca zaleca) w obecności dostawcy (przewoźnika) sporządzić protokół uszkodzenia (dostępny u dostawcy/przewoźnika) podpisany przez obie strony. Prosimy również o poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie.

 5. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki przez Kupującego jest on uprawniony do złożenia reklamacji/żądania odszkodowania u dostawcy przesyłki (przewoźnika). Sprzedawca nie jest uprawniony do złożenia w imieniu Klienta reklamacji, uprawniony jest Kupujący, w momencie odebrania Towaru. Podstawa prawna: art. 75 ust. 3 pkt 2 lit B prawa przewozowego - uprawnionym do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody w przesyłce jest nadawca lub odbiorca, w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo do rozporządzania przesyłką. Zgodnie z art. 53 ust. 4  prawa przewozowego prawo takie przechodzi na odbiorcę m.in. z chwilą przyjęcia przez niego listu przewozowego bądź odebrania przesyłki.

 

§ 8 ZWROT TOWARU

 

 1. Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powyższej ustawy.

 2. Oświadczenie Konsument powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed upływem tego terminu. 

 4. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

 5. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres z którego dokonano wysyłki Towaru oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem www.sklepgpsystems.pl.pl w zakładce Reklamacja i zwrot Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru jednak pozwoli na szybszy zwrot ceny Kupującemu.

 6. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeśli kupujemy gotowy zestaw. Wówczas zawieramy jedną umowę sprzedaży, a więc możemy odstąpić wyłącznie od umowy sprzedaży dotyczącej zakupionego zestawu, czyli wszystkich produktów wchodzących w jego skład.

 7. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

 8. Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 10. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności w terminie wskazanym w ust. 10 do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w momencie złożenia zamówienia lub na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości Towaru, Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o tym fakcie a kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty zmniejszenia wartości Towaru.

 12. W przypadku zwrotu Towaru, Konsument ponosi koszty jego transportu do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych.

 13. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) m.in. w przypadku:

 

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Zawarte w niniejszym rozdziale § 8 ZWROT TOWARU postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. również dla umów zawartych od tego dnia do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§ 9 REKLAMACJE

 

 1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Warunki odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego za Towar, który posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Kupującemu przysługuje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego prawo do domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Kupującego nie będącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.

 5. GP SYSTEMS Grzegorz Parat, NIP 8722246890 (Sprzedawca) nie jest producentem oferowanych towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Odpowiedzialnością gwarancyjną ponosi producent na warunkach i okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do kupionego Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Wszystkie reklamację Sprzedawca rozpatruje w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.

 7. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem e-mail sklep@sklepgpsystems.pl.pl, telefonicznie pod nr 500874425 lub w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy z podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu ze Sprzedawcą sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową. Sprzedawca zaleca wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się w zakładce Reklamacja i zwrot Towaru.

 8. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Kupującemu na adres mailowy lub numer telefonu podany w formularzu reklamacji a w przypadku braku wypełnienia formularza reklamacji na dane podane w formularzu Zamówienia.

 9. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi lub gwarancji). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.

 10. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki.

 11. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Dokonując zakupu w sklepie internetowym www.sklepgpsystems.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora danych) tj. Grzegorz Parat prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GP SYSTEMS Grzegorz Parat, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8722246890, REGON 368208238, Gołęczyna 3, 39-220 Pilzno w celu realizacji zamówienia, wykonania umowy. Dodatkowa zgoda jest wymagana na przesyłanie informacji handlowej (newsletter) w celu subskrypcji. Dane osobowe Kupujący podaje świadomie i dobrowolnie oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

2.       Administratorem danych osobowych Kupujących jest Grzegorz Parat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GP SYSTEMS Grzegorz Parat, NIP 8722246890, REGON 368208238, Gołęczyna 3, 39-220 Pilzno.

3.       Dane osobowe są przetwarzane są w celu:

a)      realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz prowadzenia konta osoby korzystającej z sklepu internetowego, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),

b)      w celu subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w przypadku wyrażania dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowej.

4.       Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów przez Sprzedawcę (Administratora). Nie udostępnia Sprzedawca Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uczestniczącym w realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, itp. Do danych Kupujących (klientów) mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. biura księgowe, kancelarie prawnicze, firmy informatyczne.

5.       Sprzedawca nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane:

a)      nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania zamówienia i realizacji umowy kupna – sprzedaży (rękojmia, gwarancja),

b)      do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

6.       Każdy Kupujący w sklepie internetowym www.sklepgpsystems.pl ma prawo żądać od Sprzedawcy (Administratora) dostępu do swoich danych (np. poprzez zalogowanie do sklepu),  ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.       W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu realizacji zamówienia - wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji zamówienia.

9.       W celu zabezpieczenia danych osobowych Sprzedawca informuje Kupujących, że ochrona danych osobowych jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia zasad poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.       Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR - Online Dispute Resolution). Platforma stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr oraz https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentem złożenia przez klienta Zamówienia.  

3.       We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) lub innych przepisów prawa regulujących sprzedaż internetową.

 1. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu według przepisów prawa.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (przedsiębiorcą), który nie jest konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu według miejsca prowadzania działalności przez Sprzedawcę (Gołęczyna 3, 39-220 Pilzno).

 5. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Jakakolwiek zmiana postanowień zostanie zamieszczona w Sklepie Internetowym. Zmiany mają zastosowane od czasu ich akceptacji przez Kupującego (w odniesieniu do nowych zamówień).

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sklepgpsystems.pl.pl (z dniem aktywacji Sklepu) i  obowiązuje przez czas nieoznaczony.